مدلهای داخل قاب

قاب قهوه ای

تندیس داخل قاب

تندیس داخل قاب